Skip to main content

Betalingsvoorwaarden

Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van het KNGF

Wij hanteren de volgende betalingsvoorwaarden:

  • Op al onze diensten zijn deze betalingsvoorwaarden van toepassing.
  • Bij het niet of te laat afzeggen van de afspraak (binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak), mag de fysiotherapeut een verzuimtarief ad 25,- per behandeling in rekening brengen.
  • De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met begrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.
  • De patiënt verstrekt de fysiotherapeut de juiste verzekeringsgegevens. Mutaties hierin zullen direct worden doorgegeven. De patiënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het voldoen van de rekening
  • Bij het niet tijdig betalen van een vordering wordt deze uit handen gegeven aan Medicas incasso-juristen (www.medicas.net)